Хидроизолација

Што е хидроизолација?

Заштитата на објекти од штетните ефекти на водата и влагата е клучниот фактор кој влијае на долговечноста на градежните структури и самите објекти. Хидроизолацијата има се поширока примена кај градењето на инфракструктурни објекти, во управувањето со водата, а исто така служи и за заштита на животната средина од влијанието на индустриските објекти, издувните гасови од сообраќајот и депониите со отпад. Хидроизолацијата има важна примена во градбите од прва и втора категорија. По местото на примена на хидроизолацијата во градежништвото може да се подели на:

Хидроизолација на градби од прва категорија (термоцентрали и хидроцентрали, брани со акомулации, водоснабдителни и канализациони системи, тунели, мостови, депонии, припреми на индустриски зони, сообраќајници) •Хидроизолација на објекти од втора категорија (темели, подруми, фасада, кровови, балкони, тоалети, базени и сл.)

100% ЗАШТИТАУпотреба:
ГАЛЕРИЈА