Машински Инженер

МАШИНСКИ ИНЖЕНЕР-ПЕСКАРА ВЕЛ ВРАБОТУВА МАШИНСКИ ИНЖЕНЕР
 
Работна позиција:
1. Оперативен Машински инженер
 
Потребни квалификации:
• ВСС (Високо образование) – Машински факултет
• Минимум 5 (пет) години работно искуство во струката
• Поседување на Овластување ,,А” за изведба се смета за предност
• Одлично познавање на англиски јазик
• Одлично познавање на MS Office и компјутерски вештини
• Поседување на возачка дозвола ,,Б” категорија
 
Вештини и споспобности:
• Раководни и лидерски способности
• Одговорност
• Самоиницијативност
• Работа на повеќе проекти истовремено
• Добри организациски и комуникациски вештини, способност за работа со рокови и под притисок
• Професионална етика, навремено и уредно завршување на задачите и посветеност кон организациските цели и целите на проектот
• Интерес за постојано унапредување на своето стручно знаење
• Познавање на деловните трендови во машинството, енергетиката, животната средина итн.
 
Работни задачи:
• Менаџира и раководи проекти, проектни процедури и активности согласно нивните динамички планови
• Интензивна комуникација со сите чинители на проектите
• Водење на евиденција за текот на градбите и изработување на програмски извештаи за проектите
• Обезбедување на рентабилно користење на материјалните и финансиските средства при исполнувањето на планот за градба
• Следење и надзор на објектите во изградба
• Учество на саеми и различни промоции, патување во и надвор од земјата
 
Работно време:
Од 08.00 до 16.00 часот, секој работен ден
 
Плата:
Висината на платата е во зависност од работното искуство и квалификациите на кандидатот.